Tuesday, May 29, 2012

Ainete lõimimise ja nutikate IKT lahenduste koolitus klassiõpet​ajatele

NB! Tundub niisugune asi, millel tasuks küll osaleda.

BCS Koolitus on lisanud oma koolituskavva uue  õpetajakoolituse, seekord klassiõpetajatele.18. ja 19. juunil toimub  Tallinnas koolitus „Nutikad lahendused klassiõpetaja töös ainete lõimimisel ja uue õppekava rakendamisel“. Koolituse kestus on 8 tundi, mõlemal päeval algus kell 14.00.Koolitusele oodatakse üldhariduskoolide klassiõpetajaid, et tutvustada, kuidas aineid  infotehnoloogia toel omavahel integreerida, nii et oleks täidetud uue õppekava eesmärgid.Koolitusel tutvustatakse innovaatilisi õpimeetodeid ning tähelepanu keskpunktis on koostöö ja ainete lõimimine. Koolituse käigus näidatakse võimalusi, kuidas siduda tehnoloogiat eri ainetega ning kuidas seeläbi aineid omavahel lõimida. Lähema vaatluse all  on  eesti keel, matemaatika, loodusõpetus ja kunstiõpetus. Koolitusel  tutvustatakse ühiskirjutusvahendeid, mänge ja nende loomist, videotöötlust, pilditöötlust ja avatud õpikeskkondi.  Keskseks teemaks on käesolev aastaaeg, mille ümber toimuvad erinevad tegevused. Olulisteks märksõnadeks on loovus ja koostöö. Õpetajad saavad võimaluse kõike praktiliselt läbi katsetada, et hiljem oleks lihtsam õpitut rakendada õpilastega. Koolituse põhirõhk on praktilisel tegevusel.  Ühistöös valmib wiki, mille autoriteks on kõik kursusel osalejad.Lektoriteks on Ingrid Maadvere  ja Kristi Rahn, kel mõlemal on tihe kokkupuude nii klassiõpetaja töö  kui ka haridustehnoloogiaga.Lähem teave ja registreerimine http://www.bcskoolitus.ee/koolitus/200

Tuesday, May 22, 2012

3. klassi tasemetöö matemaatikas


Täname, kes saatsid oma mõtted ja arvamused 3. klassi eesti keele tasemtöö kohta. Ootame neid jätkuvalt.
Toimunud on 3. klassi tasemetöö matemaatikast.
Ootame ka selle töö kohta teie arvamusi ja mõtteid 29. maiks aadressil klassiopetajateliit@gmail.com
 
Tervitades
EKÕLi juhatus

Thursday, May 17, 2012

3. klassi emakeele tasemetöö


Kolmapäeval s.o  16. mail toimus 3. klasside riiklik tasemetöö eesti keelest.
Ootame õpetajatelt tagasisidet selle töö kohta- nii positiivset kui negatiivset.
Mõned märkküsimused:
Kas ülesanded olid jõukohased (vastasid 1. kooliastme  eesti keele ainekavale?)
Kas töö sooritamiseks oli piisavalt aega?
Hinnang tekstidele ja ülesannetele.
jm
 
Edastame kogutud ja analüüsitud informatsiooni HTM-le ja REKK-ile. Edastatav informatioon ei sisalda vastajate nimesid ega koole.
Palume see kiri edastada oma kooli 3. klasside õpetajatele. Vastuseid ootame 22. maini aadressil klassiopetajateliit@gmail.com
 
EKÕL juhatus

Thursday, May 10, 2012

Avaldame arvamust


Õpetajaameti ümberkorraldamise töörühmas on räägitud paljust (tööaeg, kontakttunnid, õpetajakoolitus, klassi suurus, jms). Selleks, et tuua Teieni mõningaid küsimusi ja saada Teiepoolset sisendit (arvamusi ning ettepanekuid), paluksin Teil võimalusel vaadata ning vastata alljärgneval vormil olevatele küsimustele selle nädala jooksul (kuni 13. maini), kuna juba järgmisel nädalal kohtub töörühm meie andmetel viimast korda (kuid paljud teemad on meie arvates veel lahti ja ühistele vastustele veel jõutud ei oda):
 
Võite vastata ka ühiselt - näiteks kooli ainesektsiooni ühise arutelu.

 
Ette tänades ja parimat soovides,
 
Margit Timakov

Konverents


Koolituskonverents Algõpetus 55

27.augustil 2012 Jäneda mõisas

Alates 1957.aastast on algklassiõpetajatele kõrgharidust jagatud.
Koguneme suve lõpul, esmaspäeval, 27.augustil 2012 Jäneda mõisa aru pidama selle üle, millega tegeleb algõpetus täna ja kuidas loome tulevikku.

Ootame kõiki algõpetuse ja klassiõpetaja eriala vilistlasi, aga ka teisi uurijaid, haridustegelasi ja üldsuse esindajaid, keda huvitab algõpetuse käekäik.

Konverentsi teave ja registreerimine - www.tlu.ee/a55
Mare Müürsepp
TLÜ Kasvatusteaduste Instituut, algõpetuse osakond
            6199 718      

Koolituspakkumine


MTÜ Koolitus-ja Nõustamiskeskus HARED (koolitusluba 5748HTM)
korraldab lasteaia ja algklasside õpetajatele
kolmest moodulist koosneva koolitusprogrammi

„Taimede salapärane maailm“

Koolituste käigus tutvume erinevate taimeliikidega metsas, niidul, rabas, mere ääres ja kultuurmaastikel. Tutvume  taimede eluviisidega, uurime millised on nende suhted inimeste ja loomadega. Iga koolituspäev sisaldab teooriat, teemakohaseid mänge ja meisterdamist ning õppekäiku loodusesse. Tutvustame aktiivõppe meetoditel põhinevaid tegevusi, mida lastega looduses läbi viia .
Koolituse viivad läbi Sirje Aher, Eve Külmallik ja Mairi Enok.

I moodul toimub 23.mail Padisel Kallaste turismitalus. Teemaks „Taimede eluviisid“, õppekäik toimub metsa ja niidule.
II moodul toimub 13.juunil Lahemaal. Teemaks „Taimede suhted loomadega“. Õppekäik toimub mere äärde ja kultuurmaastikele.
III moodul toimub 21.augustil Loksal Kuivoja Puhkekeskuses. Teemaks „Taimed ja inimesed“, õppekäik Viru rabasse.

Osalemistasu on 75 eurot ühe osaleja kohta iga moodul.
Hind sisaldab koolitusprogrammi, transporti Tallinnast koolituse toimumiskohta ja tagasi, meisterdamis- ja mänguvahendeid, osalejate toitlustamist ja õppematerjale. Erinevatel moodulitel võivad ühest koolist/lasteaiast osaleda erinevad õpetajad.  Osaleda võib ka üksikutel moodulitel.
Osalejad saavad tõendi koolituse läbimise kohta.

Registreerimine 16.maini!

Oma osalemissoovist palume teada anda aadressil eve@hared.ee. Registreerumisel märkige ära osaleja nimi, kool/lasteaed , kontakttelefon, meiliaadress ja arve tasuja.
Registreerunutele saadame e-postiga kutsed ca nädal enne koolituspäeva toimumist.

Lugupidamisega

Eve Külmallik
MTÜ Hared
projektijuht
5289035

Sunday, May 6, 2012

MÄRKA LAST

Juba sel nädalal ilmub Lastekaitse Liidu ajakirja "Märka Last"
kevadnumber. Esimeses numbris kirjutatakse muuhulgas sellest, mida
teeb Aino Pervik Facebookis, kas teistmoodi
välimus on koolis ja lasteaias boonuseks või takistuseks, kus läheb
kasvatuses toetuste ja nõudlikkuuse piir ja ka, miks on lapsel vaja
mängida. Lisaks puudutatakse ka pedofiilia ja kodukiusamise teemat
ning palju muud huvitavat.

Ajakiri "Märka Last" ilmub poelettidele juba sel esmaspäev, aga
kiirema kättesaamise ja vähendatud jalavaeva jaoks saab seda ka
tellida aadressil ajakiri.lastekaitseliit.ee/tellimine .

Üks ajakirjanumber maksab kaks eurot.