Thursday, September 18, 2014

Koostöö arendamise konkurss

Sihtasutus Innove kuulutab ESF programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008–2014“ raames välja üldhariduskoolide vahelise koostöö arendamise konkursi
„Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming kooli õppekava rakendamisel“

Taotluste esitamise tähtaeg on 27.10.2014 kell 11:00.

Konkursi eesmärk on toetada koostööd üldhariduskoolide vahel. Konkursiga viiakse ellu algatuse Huvitav Kool põhimõtteid - kool on avatud keskkond, valikute ja otsustusvõimaluste pakkuja ning loov ja intellektuaalne pingutus.  Konkursiga antakse pedagoogidele võimalus arendada oma professionaalsust koolitajana ja õppeprotsessi arendajana kooskõlas õpetaja 7. taseme kutsestandardiga  (vt kutsestandardi punktid A 2.4.1. ja 2.4.2. ning B 2.4.).

Konkursile oodatakse osalema üldhariduskoole.

Konkursiga toetatakse koolitustegevusi, mille käigus jagatakse häid praktikaid:
-              üldõpetuse ja ainetevahelise lõimingu kavandamise ja korraldamise edulugudest ja;
-              metoodiliste kogemuste jagamisest väljapoole kooli ning koolist väljapoole suunatud koostöö korraldamise kogemustest;
-              õpilaste ja õpetajate motivatsioonimehhanismide muutmisest;
-              kooli õppekorralduse nüüdisajastamisest.

Konkursi dokumendid ning osalemisinfo on leitav sihtasutuse Innove kodulehelt
Programmi tutvustav info:
Algatuse Huvitav Kool põhimõtted: www.hm.ee/et/huvitav-kool

Lisainformatsioon
Sisuline info:
Elve Kukk, telefon 735 0691, e-post: elve.kukk@innove.ee

Konkursi korralduslik info:
Martin Kadastik, telefon 735 0536, e-post: martin.kadastik@innove.ee

Manuses konkursidokumendid.

Lugupidamisega

Elve Kukk

No comments:

Post a Comment